RODO

Klauzula informacyjna Wimtec Sp. z o.o. w Warszawie

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rany (UE)2016/679 z dnia 127 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1 ze zm.) dalej „RODO” informuje, że w związku z wzajemnym przekazaniem służbowych danych kontaktowych i w zakresie zawieranej umowy :

1. administratorem danych osobowych jest firma Wimtec Sp. z o.o. ul. Żelazna 67/62; 00-871 Warszawa

2. w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez adres

email: office@wimtec.pl, bądź pisemnie na powyższy adres.

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :

– art.6 ust.1 lit. c RODO- w celu związanym z zawarciem, wykonaniem, i nadzorem nad wykonaniem Umow/zamówień

– oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. F RODO – gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. w celach realizacji przedmiotu zawartej umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach umowy lub kontraktu w związku z realizacją umowy;

4. kategorie przetwarzanych danych osobowych to służbowe dane kontaktowe pracowników/ zleceniobiorców/podwykonawców Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu służbowego, służbowy e-mail;

5. możliwymi odbiorcami danych osobowych będą osoby i podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umów/zamówień; do danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy administratora, członkowie organów administratora, podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT administratora, podmioty i osoby świadczące usługi księgowe , prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały /zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych danych osobowych;

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy ( np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okres archiwizacji); okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony każdorazowo jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania danych przez okres dłuższy.

7. podanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, polegające na ustaleniu osób odpowiedzialnych za zawarcie, wykonanie i nadzór nad wykonaniem umowy.

8. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),

9. o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiada pani/pan :

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Close Menu